Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zámer na prenájom nebytových priestorov

Archív

Zámer na prenájom nebytových priestorov

 

Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín, IČO 00314901 podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

 

zámer na priamy prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Tvrdošín.

Spôsob prenájmu nebytových priestorov bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne uznesením číslo 2/2011 dňa 28.2.2011.

1. Predmet nájmu nebytových priestorov:

a)  nebytové priestory v objekte KSC na ul. Farskej s. č. 86/34, Tvrdošín:

č. 205/2 o výmere 46,38 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 16,70 m2

č. 108 o výmere 22,21 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 8,00 m2

 

b) nebytové priestory v objekte Zdravotného strediska na ul. Školskej s. č. 165/2, Tvrdošín:

č. 201 o výmere 12,61 m2  a podiel na spoločných priestoroch o výmere  5,12 m2

č. 202, 203 o výmere 35,83 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 14,54 m2

č. 204 o výmere 28,20 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 11,45 m2

č. 205, 206 o výmere 35,56 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 14,43 m2

č. 216 o výmere 16,84 m a podiel na spoločných priestoroch o výmere 10,04 m2

 

c) nebytové priestory v objekte Zdravotného strediska na Medvedzí s. č. 234 Tvrdošín:

č. 227 o výmere 46,56 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 18,05 m2

 

d) nebytové priestory v objekte Domu služieb na Medvedzí s. č. 183, Tvrdošín:

č. 115, 113 o výmere 47,41 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 16,39 m2

č. 202 o výmere 20,25 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 7,00 m2

č. 203 o výmere 24,50 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 8,47 m2

č. 210 o výmere 25,59 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 8,84 m2

č. 213 o výmere 10,73 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 3,71 m2

č. 215 o výmere 14,30 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 5,43 m2

 

2. Podmienky a lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Záujemcovia môžu podávať cenové ponuky poštou alebo osobne Oddeleniu správnemu, sociálnych vecí a správy majetku Mestského úradu v Tvrdošíne, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín do 20.02.2017, do 15.00 hod. v zapečatenej obálke. Na obálku je potrebné uviesť „Prenájom NP – NEOTVÁRAŤ!".

Cenová ponuka musí obsahovať:

a) cenu za prenajímané priestory za rok

b) účel nájmu

c) kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra

d) tlačivo „Čestné prehlásenie“, ktorým záujemca prehlási, že nie je osobou, ktorej mesto nemôže prenechať do nájmu svoj nehnuteľný majetok priamym nájmom, teda že nie je:

a)      primátorom mesta,

b)      poslancom mestského zastupiteľstva,

c)       štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom,

d)      prednostom mestského úradu,

e)      zamestnancom mesta,

f)       hlavným kontrolórom mesta,

g)      blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f); blízka osoba je osoba vymedzená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka. 

e) tlačivo „Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach“ potvrdené úradne osvedčeným podpisom, ktorým žiadateľ prehlási:

·         že ku dňu podania žiadosti nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Tvrdošín a mestským organizáciám; v prípade, že žiadateľ má takéto záväzky, jeho žiadosť bude predložená na prerokovanie orgánom mesta až po ich vysporiadaní, pričom túto skutočnosť overí a potvrdí príslušný zamestnanec,

·         že v prípade nájmu uhradí mestu náklady na vyhotovenie znaleckého posudku ZP, prípadne GP, pokiaľ ich vypracovanie zabezpečí mesto a taktiež poplatky súvisiace s návrhmi na zápis do katastra nehnuteľností,

·         že v prípade, ak z vlastného rozhodnutia po schválení nájmu nepristúpi k uzavretiu zmluvy, uhradí mestu všetky skutočne vynaložené náklady za vyhotovenie ZP, prípadne GP, ako aj náklady na zverejnenie oznámenia priameho nájmu, resp. vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači,

·         že uhradí mestu všetky skutočne vynaložené náklady v prípade, ak od žiadosti odstúpi v priebehu jej vybavovania, alebo ak na základe jeho žiadosti bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, resp. zverejnené oznámenie priameho nájmu (ďalej len súťaž) a súťaže sa z vlastného rozhodnutia nezúčastní, čím sa stane neúspešnou,

·         že v prípade neúspešnej súťaže z dôvodu predloženia chybného súťažného návrhu a v prípade pretrvávajúceho záujmu o nájom nehnuteľnosti a po prípadnom schválení opakovanej súťaže orgánmi mesta, uhradí mestu o. i. aj ďalšie vynaložené náklady (napr. opakované zverejnenie v regionálnej tlači, aktualizácia ZP), kópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského registra.

 

3. Minimálna cena za prenájom:

Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Zásadami o hospodárení s majetkom mesta, schválenými Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 9/2016 zo dňa 17. marca 2016.

 

4. Doba nájmu: 5 rokov

 

5. Kritériá na hodnotenie ponúk: - cena za nájomné

 

6. Obhliadka: Obhliadku si záujemcovia môžu dohodnúť telefonicky na t.č. 043/5309021 - p. Helena Kováčová.

 

Mesto Tvrdošín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

 

V Tvrdošíne, dňa 24.01.2017

 

Ing. Ivan Šaško v.r.

primátor mesta