Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zmluvy 2018

 

P.č. číslo ZMLUVY Text Sken zverejnené účinné
1. Návrh zmluvy o manažmente verejného obstarávania   .pdf 02.01.2018

03.01.2018

2. Zmluva o zabezpečení služby na uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Jurčov Laz .docx .pdf 04.01.2018 05.01.2018
3. Zmluva o výkone činnosti pre zabezpečenie BOZP .doc .pdf 04.01.2018 05.01.2018
4. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 1/2018 .doc .pdf 05.01.2018 06.01.2018
5. Zmluva o prenájme miesta na cintoríne č. 1772 .doc .pdf 04.01.2018 05.01.2018
6. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 2/2018 .doc .pdf 08.01.2018 08.01.2018
7. DOHODA o poskytnutí príspevku na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a drobného SO na území mesta Tvrdošín na rok 2018 .doc .pdf 08.01.2018 09.01.2018
8. Zmluva o prenájme miesta na cintoríne č. 1773 .doc .pdf 08.01.2018 09.01.2018
9. Zmluva o poskytnutí dotácie  .doc .pdf 10.01.2018 11.01.2018
10. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 3/2018 .doc .pdf 12.01.2018 13.01.2018
11. Zmluva o vykonaní upratovacích a údrž. prác v dome smútku a v obj. cintorína v Tvdošíne   .pdf 15.01.2018 16.01.2018
12. Zmluva o poskytnutí dotácie .doc .pdf 15.01.2018 16.01.2018
13. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 4/2018 .doc .pdf 18.01.2018 18.01.2018
14. Zmluva o vykonaní deratizačných a dezinsekčných prác   .pdf 18.01.2018 19.01.2018
15. Zmluva č. OU-ZA-OS1-2018/005607-006   .pdf 18.01.2018 19.01.2018
16. Zmluva o kontrolnej činnosti .doc .pdf 18.01.2018 19.01.2018
17. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 5/2018 .doc .pdf 19.01.2018 20.01.2018
18. Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov MsKS 6/2018 .doc .pdf 19.01.2018 20.01.2018