Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Územný plán mesta - čistopis

Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“.

Projekt je financovaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu v rámci operačného programu Základná infraštruktúra vo výške NFP 1 819 000,- Sk
 

Rozpočet projektu 1 819 000,-Sk
Nenávratný finančný príspevok 1 728 050,-Sk, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, sa skladá z:
príspevku z ERDF 1 364 250,-Sk (75% z celkových oprávnených výdavkov)
príspevku zo štátneho rozpočtu 363 800,-Sk (20% z celkových oprávnených výdavkov)

  Územný plán mesta Tvrdošín- čistopis - sprievodná správa

  Územný plán mesta Tvrdošín- čistopis - Záväzná časť

  Územný plán mesta Tvrdošín- čistopis - výkres širších vzťahov

  Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

  Komplexný urbanistický výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta 

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - vodovod

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta - kanalizácia

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia mesta plyn, elek. energia, telekominikácie, teplovod

  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

  Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde /Perspektívne použitie poľ. pôdy a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely/

  Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

PUBLICITA

O územnom pláne sa rokovalo v Bratislave

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009