Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín pre obdobie 2007- 2013

Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“.

Projekt je financovaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu v rámci operačného programu Základná infraštruktúra vo výške NFP 1 819 000,- Sk
 

Rozpočet projektu 1 819 000,-Sk
Nenávratný finančný príspevok 1 728 050,-Sk, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, sa skladá z:
príspevku z ERDF 1 364 250,-Sk (75% z celkových oprávnených výdavkov)
príspevku zo štátneho rozpočtu 363 800,-Sk (20% z celkových oprávnených výdavkov)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín je schválený.

Webová stránka PHSR: www.phsr.tvrdosin.sk

Mestské zastupiteľstvo dňa 29 októbra 2007 uznesením schválilo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín na roky 2007 – 2013. Oproti pôvodnému plánu sa práce na spracovaní PHSR mierne zdržali. Avšak kvalitný výsledný dokument pomôže pri čerpaní prostriedkov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, štátnych podporných programov a schém štátnej pomoci ako aj iných podporných programov či nástrojov a to nielen mestu, ale aj všetkým organizáciám sídliacim na území mesta. Dokument je dôležitý aj pri rokovaniach s investormi, pri presadzovaní záujmov občanov mesta, vytvára rámec pre pôsobenie všetkých subjektov na území mesta. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín sa skladá z viacerých častí. Analýzy mesta, SWOT analýzy, cieľov a priorít v nasledovných oblastiach:
• občianska infraštruktúra, 

• ľudské zdroje, sociálne služby a zdravotníctvo, 

• technická infraštruktúra a životné prostredie,

• hospodárstvo a ekonomika, 

• cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj, 

• poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka

• informačné technológie, 

ďalej z finančného plánu a definovaných organizácií zodpovedných za realizáciu jednotlivých opatrení. 

Na tvorbe PHSR sa podieľali: Za mesto Tvrdošín: Ing. Ivan Šaško, Mgr. Vlasta Jančeková, Ing. Anna Šefčíková, Ing. Emília Záborská, Klementína Šaradinová, Mgr. Anna Čelková, Michal Jaroš, Ing. Jozef Pafčo, Milan Kováč, Ing. Štefan Lukáči, Jozef Belopotočan, Ján Gonda, MUDr. Anna Medvecká, Ing. Ján Jelenčík, 

Za spracovateľa: Ing. Roman Kuchár, Mgr. Róbert Janáček, Ing. Rastislav Hric, Mgr. Jana Cigáneková. Mgr. Ján Kollár

Spracovateľ v týchto dňoch pracuje na tvorbe brožúry PHSR mesta Tvrdošín. Celý projekt bude uzatvorený v marci 2008, kedy ba mal by? dopracovaný územný plán mesta Tvrdošín. 


Projekt „Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územného plánu mesta Tvrdošín“ je realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.

 OBČIANSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

 PHSR ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNE SLUŽBY

 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 PHSR CESTOVNÝ RUCH, CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A REGIONÁLNY ROZVOJ

  TVRDOŠÍN - ANALÝZA 

  CIELE A PRIORITY

  HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  TVRDOŠÍN SWOT - ANALÝZA

  POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A ROZVOJ VIDIEKA

 PUBLICITA

Hlavné úlohy rozvoja mesta pre rok 2010

Investor mal dvere otvorené

Odstraňovanie regionálnych rozdielov

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2008

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009 -1 časť

Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2009 -2 časť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podarilo sa zrealizovať to, čo najviac potrebovalo naše mesto

Priebežne plníme plánované úlohy mesta pre rok 2010

Strategický dokument načrtáva trendy rozvoja